Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") cestovní agentury Pražský Klub Tour Operator, s.r.o. (dále jen "PKTO")  
I. Úvodní ustanovení
1.Pražský Klub Tour Operator, s.r.o., IČ: 256 26 132 se sídlem Praha 9, Drahobejlova 6/2215, PSČ 190 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55928 (dále jen "PKTO").
je v souladu s příslušnými živnostenskými oprávněními provozovatelem cestovní agentury pod obchodní značkou Pražský Klub Tour Operator, s.r.o (dále v těchto VOP označená jako "CA“). Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím internetového portálu www.prazsky-klub.cz  (dále jen "internetový portál") a prostřednictvím provozovny na adrese Praha 9, Drahobejlova 6/2215, PSČ 190 00 (dále jen "provozovna").
2.PKTO v rámci své podnikatelské činnosti zprostředkovává prodej zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu cestovních kanceláří. PKTO není cestovní kanceláří a v rámci své podnikatelské činnosti není ani pořadatelem vlastních zájezdů.
3. Smlouvu o zájezdu uzavírá zájemce prostřednictvím PKTO s příslušnou cestovní kanceláří, která zájezd pořádá a které ze smlouvy o zájezdu plynou práva a povinnosti. Tato cestovní kancelář je vždy uvedena jako smluvní strana ve smlouvě o zájezdu.
4. Všechny cestovní kanceláře, se kterými PKTO spolupracuje, informovaly PKTO, že v souladu se zákonem mají sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Na žádost zákazníka nebo zájemce předloží PKTO k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu.
5. Nabídka zájezdů nebo jiných služeb cestovního ruchu uváděná na internetovém portálu je pravidelně aktualizována na základě přijímaných elektronických dat jednotlivých cestovních kanceláří. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění. PKTO neodpovídá za případné následné změny v nabídkách zájezdů ze strany cestovních kanceláří. PKTO si vyhrazuje právo na případné úpravy uvedených údajů po odeslání objednávky ze strany zájemce.
6. Zájemce i zákazník bere na vědomí, že závazné a konečné jsou údaje uvedené v platně uzavřené smlouvě o zájezdu, zejména údaje o ceně a dalších podmínkách zájezdu. S ohledem na frekvenci obnovy údajů o jednotlivých zájezdech ze strany cestovních kanceláří je možné, že údaje ve smlouvě o zájezdu se mohou lišit od údajů uvedených na internetovém portálu nebo v katalozích jednotlivých cestovních kancelářích.
7. Uzavřít smlouvu o zájezdu s cestovní kanceláří prostřednictvím PKTO může svéprávná osoba starší 18 let, a to i ve prospěch třetí osoby.
II. Definice pojmů
· Cestovní Kancelář: podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat (pořádat), nabízet a prodávat zájezdy.
· Cestovní Agentura: podnikatel, který je zejména oprávněn na základě ohlášení volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 2
· Zájezd: je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: o ubytování o dopravu o jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. V případě, že předmětem plnění je pouze jedna z výše uvedených služeb cestovního ruchu a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení těchto VOP týkající se zájezdu.
· Smlouva o zájezdu: smlouva, kterou se cestovní kancelář zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.
· Zákazník: za zákazníka se dle těchto VOP považuje osoba, která prostřednictvím PKTO uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, na kterou byl zájezd převeden za zákonem stanovených podmínek.
· Zájemce: osoba, která má zájem uzavřít prostřednictvím PKTO  smlouvu o zájezdu. Za zájemce je tato osoba považována do okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu.
 
III. Objednávka a uzavření smlouvy o zájezdu
PKTO upozorňuje zájemce i zákazníky, že smluvní vztah mezi zákazníkem a příslušnou cestovní kanceláří se řídí smlouvou o zájezdu uzavřenou prostřednictvím PKTO a všeobecnými obchodními podmínkami dané cestovní kanceláře, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
Zákazník má možnost odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených ve smlouvě nebo ve všeobecných smluvních podmínkách příslušné cestovní kanceláře, které jsou součástí smlouvy o zájezdu. 2. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka může vzniknout zákazníkovi povinnost uhradit cestovní kanceláři odstupné. Podmínky vzniku povinnosti zákazníka hradit odstupné a jeho výše je stanovena ve smlouvě o zájezdu nebo ve všeobecných smluvních podmínkách cestovní kanceláře, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
VI. Odmítnutí zájemce nebo zákazníka
1. PKTO si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zájemce, a to i bez uvedení důvodu.
2. PKTO si vyhrazuje právo odmítnou uzavřít se zájemcem smlouvu o zájezdu, a to i bez uvedení důvodu. Na uzavření smlouvy o zájezdu nemá zájemce právní nárok.
VII. Reklamace
1. PKTO jako cestovní agentura není oprávněna řešit reklamace služeb poskytovaných cestovní kanceláří na základě smlouvy o zájezdu ze strany zákazníků. V případě, že CA obdrží jakoukoliv takovou písemnou reklamaci ze strany zákazníka, postoupí ji příslušné cestovní kanceláři.
2. Reklamace uplatňuje zákazník přímo u cestovní kanceláře, se kterou prostřednictvím PKTO uzavřel smlouvu o zájezdu. PKTO sdělí zákazníkovi na vyžádání příslušné kontaktní údaje na cestovní kancelář.
3. Reklamace služeb poskytovaných cestovní kanceláří na základě smlouvy o zájezdu se řídí podmínkami stanovenými ve smlouvě o zájezdu nebo ve všeobecných smluvních podmínkách cestovní kanceláře, které jsou součástí smlouvy o zájezdu.
VIII. Zpracování osobních údajů
1. Zájemce nebo zákazník tímto dává PKTO výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů uvedených v objednávce nebo ve smlouvě o zájezdu pro účely nabízení služeb cestovní agentury.
2. PKTO se zavazuje, že osobní údaje zájemce nebo zákazníka neposkytne třetím osobám s výjimkou příslušných cestovních kanceláří za účelem uzavření smlouvy o zájezdu.
3. Zájemce nebo zákazník souhlasí s tím, aby mu byly ze strany CA zasílány reklamní a marketingové sdělení. Tento souhlas je zájemce nebo zákazník oprávněn kdykoliv písemně odvolat.
IX. Další ujednání
1. PKTO se zavazuje před uzavřením smlouvy o zájezdu se zájemcem pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu.
2. PKTO se zavazuje zákazníkovi poskytnout nejpozději 5 dní před zahájením zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu, katalogu nebo potvrzení zájezdu, pokud tyto obdrží od cestovní kanceláře. Mezi tyto informace patří zpravidla přesné časy odletu nebo příletu nebo odjezdu nebo příjezdu.
3. Zájemce a zákazník bere na vědomí, že při zahraničních zájezdech musí mít s sebou platný cestovní doklad. Požadavky na délku platnosti cestovního dokladu v jednotlivých státech si zjišťuje zájemce nebo zákazník sám.
4.Zájemce a zákazník bere na vědomí, že při zahraničních zájezdech mohou platit omezující podmínky v souvislosti pandemií Covid SARS 19. Zákazník a zájemce je povinen s těmito podmínkami seznámit před nastoupením na cestu a bere na vědomí, že veškerá odpovědnost za splnění omezujících podmínek spočívá  výhradně na něm. PKTO neodpovídá za škody vzniklé porušením nebo nesplněním pandemických podmínek zákazníkem nebo zájemcem.
PKTO není oprávněn omezující podmínky jednotlivých zemí, států a regionů, přepravců, ubytovatelů a dalších poskytovatelů služeb zájemcům a zákazníkům předávat, komentovat je ani vysvětlovat. Zájemce a zákazník bere na vědomí, že závazným poskytovatelem těchto informací jsou orgány státní správy a samosprávy v jednotlivých zemích a regionech.
4. Za splnění všech podmínek vycestování do zahraničí a za splnění omezujících pandemických opatření  odpovídá výlučně zájemce a zákazník
X. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového portálu nebo učiněním objednávky v provozovně nebo uzavřením smlouvy o zájezdu prostřednictvím PKTO potvrzuje zájemce nebo zákazník, že se s těmito VOP seznámil a výslovně je přijímá.
2. PKTO si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Každá změna těchto VOP bude zveřejněna na internetovém portálu a v provozovně.  
Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2022